Allmän info (Mickael J)
Den tilltänkta Hr-chefen som skulle börja hos oss har valt att inte börja hos Green Cargo. Mickael har blivit tillfrågad om att fortsätta ett tag till (ca 6 mån) tills ersättare hittas.
En Hr/bp för Mitt skall rekryteras samt en vikarie för Syd. Vikarien för syd hyrs in och är tänkt att starta 3 juni.
GC ser även att man måste öka jobbet med våra skolor. Man ser även att man inom dom administrativa delarna måste skapa tydligare lönedelar, detta pga. att minska den spretighet man ser inom lönesättningen.
Efter nedslag från transportstyrelsen, så kommer man jobba med att skapa en bättre introduktionsprocess för nyanställda.
I övrigt så meddelar Mickael att man kommer att utöka Hr med en person samt att man också håller på att rekrytera en redovisningschef till Finans.
Ted håller på att leta efter en Cfo men är ännu inte i mål där.
Gällande rekrytering av ny It-chef så är man i slutskedet av detta, det finns ett par namn man diskuteras, troligtvis får vi namnen på kandidaterna inom 1-2 veckor.

Ekonomi
Det är fortsatt tufft, och det är intäkterna som sjunker.
Mickael meddelar att förändringsresan fortsätter med full kraft.
Gällande skolan så har man sett att denna är underbemannad- rekrytering av 2 st som kommer att vara knutna till skolan är uppstartad.
Diskussionen kring Gruppledar-rollen fortgår och frågan som dykt upp är om man behöver samma kompetens på dom olika orterna eller om det finns olika behov av detta.
AG meddelar vidare att en utbildning i förändringsresan för chefer kommer att hållas, detta för att skapa en djupare förståelse för arbetet.
ST ställer fråga om det finns möjlighet även för förtroendevalda att delta på denna utbildning. AG kollar upp detta och återkommer.

Produktion (Markus G)
Vi fick här en genomgång av personalläget från driftområdescheferna för dom olika områdena. Vissa orter har det fortsatt tufft med personaltillgången. Det positiva är att man nu mera räknar tillgången på ett mer realistiskt sätt genom att räkna bort tex instruktörer, då dessa ofta har andra uppdrag än att köra turer.
Gällande poolen så har man svårigheter med rekrytering då vi hämtar personal till detta genom internrekrytering, och då vi har ont om förare på totalen så är det tufft att utöka.
Vi diskuterar om möjligheten att använda växlingspersonal i poolen.
Förslag till förändring inom driftområden:
Då man ser att det finns problem att hålla ihop vissa gruppchefs-områden rent geografiskt så föreslår AG att man skall flytta över orterna Kil/Karlstad till område Mitt och ligga under Hallsbergs gruppchefsområde och att man då i sin tur tillsätter ytterligare en gruppchef i Hallsberg så att man totalt blir 4 st.
APT
Diskussionen som tidigare startade med Patrik Johansson fortsätter. Frågan gällde hur man får folk till att medverka vid apt. Markus tar en diskussion med Jens W angående detta.
ST påpekade att man borde schemalägga detta i ordinarie schema, detta med hänsyn till vad som står i vårat samverkansavtal.
Lagring av radiotrafik
Frågan har varit uppe tidigare. Grunden är att AG vill spara ljudupptagningarna från bangårdsradios. Detta för att kunna använda vid eventuella olycksfalls-utredningar.
Det som man tror att man kommer att nyttja i dessa fall är kanske en ca 10–15 min av den kommunikation som skedde innan olyckan. Och man ser att man har ett behov av att spara all radiokommunikation i 2 veckor, detta för att hinna plocka ut vid en eventuell olycka. Det är endast ett begränsat antal personer som kommer att ha tillgång till den sparade kommunikationen.
Tanken är att börja implementera detta med en info till personal, AG återkommer med ett förslag om hur denna kan se ut.
Fordon (Marcin)
Marcin berättar att man gjort en plan gällande investeringar i nya lok och vagnar som sträcker sig till 2025. Planen är baserad på att man fokuserat på vad man tror att marknaden vill ha eller kräver. Genom detta har man kommit fram till att loken vi skall använda oss av och köpa in är MB-lok, tanken är att vi kommer att nyttja RC-loken som en säkerhetsventil ifall det saknas lok vid vissa upplägg. Planen är att vi kommer ha ca 28 MB lok år 2023.
Vad vagnar anbelangar så kommer man att börja byta ut virkesvagnar.

Planering (Jens W & Johan G)
Månadsrapport: En nedgång av volymer har skett i jämförelse med förra året och kundnöjdheten dippar lite detta pga. banarbete och att det skett någon olycka.
Personal effektiviteten har också sjunkit något detta med anledning av att vi har resurser på fel orter. Lokeffektiviteten når inte heller riktigt mål.
När det kommer till vagn-effektiviteten så har man jobbat mycket med fyllnaden inom triangeln.
Kvalitetsavgifterna går åt rätt håll.
Driftcenter: antalet inställda tåg minskar.
Och Jens berättar vidare att inom förändringsrean har man identifierat ca 50 st. potentiella justeringar i norra Sverige gällande skogstiden.

För ST Kenth Bergqvist och Björn Hellqvist