Minnesanteckningar Central Svg 20-11-10

Info från Lönechef:
Lönespecifikationen är idag printad, men man vill från jan 2021 sluta med detta. Tanken är att man går in och ser sin lön i SAP-portalen. Men man kan även fortsättningsvis få ett lönebesked i brevlådan, men då måste man meddela detta till lönekontoret. Vi påpekar att man måste kunna komma in med lätthet hemifrån för att se lönen, och att man informerar på ett tydligt sett hur man gör detta. Vi diskuterar även om vad man skall kunna se i lönespecifikationen, men AG menar att för att få den tydligare så krävs en hel del konsulttimmar till stora kostnader.

Info från CHEF marknad
AG berättar att han vill göra en smärre organisationsförändring p.g.a. innebär att en person inte ingår ledningsgruppen.

AG berättar vidare att man i Sep-Okt överträffat budget inom vissa områden, detta beror på att vi har blivit bättre på att köra de tåg vi planerat att köra.

Vidare håller man på och förhandlar med ett antal nya och gamla kunder.

VD och CFO
Vi är mitt i en månad men KPI:er börjar så sakta trilla in och VD redogör hur vi ligger till.

Gällande sjukfrånvaron, så har den ökat något dock från väldigt låga nivåer.

Han berättar vidare att återgången till kontoren i Solna/Göteborg är uppskjutna pga Corona läget.  tog även upp frågan om att se över möjligheter att minska passåkning för lokförare ochfrågade om man kunde se över möjligheten att där det går och finns möjlighet köra ensamma lok istället för pass. VD svarar att det finns ingen motsättning hos honom men att det ska finnas en rimlighet i de lösningar som görs.

Vidare berättar han att trafiksäkerhetsindex sjunkit i okt och att OSPA A har en positiv utveckling. VD berättar att vi överlag rör oss i rätt riktning.

CFO går igenom intäkter och ekonomi och berättar att man har en minskad coronaeffekt.

Förändringar i korttidsarbetet
Förhandlingschefen redogör för de förändringar man vill göra i korttidsarbetet, man vill inom vissa delar tillföra folk i korttidsarbete medans man inom andra delar vill att vissa skall jobba fullt.

Chef  IT
AG pratar om Green Cargos mainframe och arbetet med att stabilisera systemet och att man har nu kontroll på mainframe. Gällande SAP så har man jobbat på att förbättra prestanda med lönekörning. Ingo pratar även om en översyn av finanssystem.

OPERATIONS
AG berättar och uppdaterar hur arbetet med beredskap går, det kommer inte vara några förändringar i beredskapsområdena. Det man kommer att justera är hur man larmar ut folk, det kommer att ske via telefongrupper där man loggar in. Vidare berättar AG att ersättningsnivån är reglerad i avtalet.

ST ställer frågor till hur det är tänkt vid utryckning gällande SSG och bilkörning, och även antalet dagar i sträck i beredskap samt hur man tänker hantera viloperioder. AG ser att man bör ha SSG inom det område man skall verka samt att man får titta på bilkörningen, eventuellt kanske man får ligga kvar på orten innan man kör hem.

ST frågar också om det är ett krav att man skall vara faktainsamlare när man är instruktör, men det är det inte enligt AG. Vi vill också att man ser över utrustningen som faktainsamlarna använder så det är adekvat.

Info om Beppo:
Gruppen har startats efter att det varit diskussioner ang. scheman och målet med gruppen är att kunna utveckla scheman genom alternativa arbetstidsmodeller. Vi tar upp att det i denna grupp saknas facklig representation att att det faktiskt är vi som representerar våra medlemmar i sådan här frågor, så det kanske vore en bra ide att involvera facken redan från början. Och att vi redan varit med i sådana här arbeten tidigare med gott resultat tex 8-6 för lokförare. AG återkommer med hur man skall hantera frågan.

Check-in check-out (Mattias Larsson)
Pilot i Hallsberg och tanken är att man skall logga in med memoid+kod. Vi gick igenom riskanalysen som var gjord, och gjorde några påpekanden gällande annan personal som kan befinna sig på området vid en eventuell olycka. Implementeringen är tänkt den 1 dec. Både ST och SEKO opponerar sig mot den tänkta lagringstiden av data som är tänkt (3 mån), som vi inte ser syftet med. ST kommer att inolvera datainsopektionen i syfte att få en bedöming av rimligheten av att AG skall lagra personuppgifter så länge när dessa inte är kopplade till lön eller något annat system.
ST´s syn på Check IN/OUT är att så länge du inte loggat ut dig skall du synas i systemet, men i samma veva som du checkar ut efter skift, finns det inte längre någon anledning till att du skall synas.

Gruppledarrollen
Anton pratar om piloten och att säkerställa rätt antal gruppledare på orterna för att turerna på dessa skall fungera. Förslaget är nu att avsluta piloten och göra en standard av detta.
ST påpekar att det fortfarande är mycket som är oklart i rollen som behöver hanteras.

Kenneth Sjödahl Säkerhet
AG redogör för trafiksäkerheten för okt. Man har sett att handledarrollen är viktig för att förebygga olyckorna. Det har också visat sig vid djupanalys att det är ensamväxling som sticker ut vid OSPA A.
Vi hade en diskussion kring uppsikt och användning av kameror vid växling.

För ST Kenth Bergqvist och Björn Hellqvist