Minnesanteckningar Bemanning SVG 201026
Den nya chefen Camilla Jarleskog presenterade sig. Camilla efterträder Johan Gerdvall som gått till en tjänst som produktionsutvecklare inom Driftområde Mitt.

Föregående protokoll gicks igenom och kvarvarande frågor diskuterades.

Överliggningar och Taxi:
ISS nu gjort en kvalitetskontroll på prinsgatan i ÄH, och man har åtgärdat ett antal saker. Vidare kommer man ha någon Teamledare där nu i någon vecka för att övervaka. Så numera skall dom fel och brister vi rapporterat vara åtgärdade, vi kommer att bevaka detta.

Rapport gällande No show kommer att begäras av fastighetschefen Östling framgent.

Frågan att ta fram en rutin vid taxibeställning diskuterades, och AG tar fram ett förslag som presenteras i SVG innan det effektueras.

Gällande punkten att anordna möten mellan turlisteombud och bemanningsplanering, där vi påpekar de goda effekter detta kan medföra så bestäms att AG skall återkomma och stämma av sina förutsättningar till nästa möte.

När det kommer till punkten tid för att granska turlistor, så vill AG gärna ha in på vilka orter vi anser att tiden är för liten samt för stor för att utföra uppdraget.

Städning och bäddning av överliggningsrum mellan dag och nattbädd i coronatider. Camilla tar med sig frågan och återkommer snarast via mail.

Punkten utvärdering 8-6, så skapar Camilla en Chattfunktion i teams där vi kan skriva in vilka synpunkter å vad vi vill se i en sådan utvärdering.

T20
Schemaläggningsfrågor:Vi har en diskussion angående en fråga från Nässjö som togs upp på föregående möte. Frågan gäller arbetsmiljön i den schemaläggning som är och gäller tätskift samt bakåtrotation i schemat. AG kommer att kolla upp om det är vanligt förekommande med bakåtrotation i N.

Avstegsprocessen:
Intet

Kpi:er:
Ulf W redovisar användningen av arvodister, vilket har stigit något under september. Gällande sjukfrånvaron så har den stigit något för bangårdens del.

T21:
Kallelser har gått ut till en sista genomgång innan slutförhandlingen. Man håller nu på för fullt med FP-planer. Och efter förhandling och att man publicerat i Nov så lägger man in dessa i Crewbid.

Organisation:
Intet

Övriga frågor:
Coronatest för Norgeförare:
Frågan gäller hur detta kompenseras, och AG meddelar att man får tid mot tid+ restidsersättning. Man berättar också att ett nytt problem dykt upp gällande att Norge tydligen inte godkänner tester gjorda i Svergie, detta håller man på att kolla nu via HR.

Överliggningsrum:
Fråga kring att byta till ett närmare hotell i Södertälje diskuteras, AG tar med sig frågan och kollar upp.

Inhyrning:
Intet

Typveckan Bangård:
Typveckan för bangården har ej kommit ut och efter som processen är att man förhandlar detta samtidigt som för lokförare så ser vi att det är väldigt knappt om tid för att hinna med detta. ST föreslår att man separerar dom båda förhandlingarna och att AG ser över hur man arbetar med typveckan för bangård, AG kollar upp frågan. Vi har även under denna punkt en diskussion kring ändringstryck för bangården och hur man hanterar dessa med tanke på att det inte är riktigt samma sak som för lokförare. AG kollar även detta.

Semesterinplacering 2021:
Frågan kring hur detta är tänkt att fungera ställs och för Bemannings del så tar dom enbart hänsyn till dimensioneringen samt kompetensen  alltså ej valordingen ute på orterna. Vi pratar även lite om hur man skall räkna 8-6:orna.

Frågor gällande Taktisk planering:
Fråga gällande tätskift på bangården i HRBG, som upplevs som jobbiga. Camilla tar upp att man kan skicka ut en enkät för att se om det är många som upplever att detta är ett bekymmer.

För ST Tobias Edihl och Björn Hellqvist