Info från vd Finans

VD meddelar att det är mycket som händer just nu och att det gör fort. Han tror också att det kommer att bli ett tufft år, och att det är kritiskt att leverera på våra mål. Vi måste samtidigt agera kostnadssparande.

Just nu håller man på med diskussioner med olika kunder gällande och vår leveranser till dem under dessa ”corona” tider som vi nu befinner oss i. VD berättar vidare att trafiksäkerhetsindex ligger på det bästa sedan 2008.

När det kommer till finans så är delårsrapporten publicerad och att vi har positiva trender. Corona troligtvis kommer att ge effekter under en lång tid men AG har gjort ett antal olika prognoser med variation i hur hårt vårt förtag kan tänkas bli drabbat. Hela marknaden och i stort alla företag kommer på ett eller annat sätt att bli drabbade. Prognoserna visades över hur man beräknar att det ekonomiska faller ut.

Marknad

Framtida förändringar. En ny internationell enhet där ett europeiskt kontrolltorn skall skapas samt att en ny befattning, chef internationell. AG återkommer med förslag till vem som skall träda in i den nya befattningen.

Säkerhet

Sedan 1,5 år tillbaka har trafiksäkerhetsindex gått uppåt vilket är positivt. Färre större olyckor samt att otillåtna stoppassager minskar. Rapporteringskulturen har blivit bättre.

Säkerhet tar fram tar fram olika orters riskbilder genom att olika saker poängsätts samt hur tillbudsrapporteringen ser ut. Högst riskbilder har man haft i Piteå, och det positiva är nu att man sätter upp bevakade vägövergångar där.

Vidare meddelar Säkerhet att det kommer en regeländring gällande vxl som innebär att man kommer vara tvungen att stå still vid på/avstigning av fordon samt när man vistas mellan fordon skall inga rörelser ske. Förutsättningar för detta kommer förstås att ges.

Man har sett en märklig ospa, där man baklänges passerat signal i stopp (föraren har troligtvis somnat), AG vill därför göra kvittering med säkerhetsgreppet obligatoriskt.

Vidare så redovisas att man kollat av loggarna gällande STH och växlingsrörelser och sett att man där har i något fall varit uppe i hastigheter över tillåtna 30 km/h..

Operations

Just nu genomförs en analys om hur mycket snabbare tågen kommer fram med tanke på de spöklägen som finns nu.

Man arbetar med Tågföretagen för att få SJ att släppa tåglägen.

När det gäller vagnsstyrning håller man nu på att på att förbättra arbetet. Just nu är arbetet i diagnosfasen. Vagnsstyrning har av olika anledningar varit ett problem under en lång tid. Nu ska problemet lösas genom att man ska ”stycka elefanten” för att hitta dom delar som finns, och man har redan identifierat en rad olika förbättringsområden.

Gällande förändringsresan går det bra i Mgb och Hrbg.

Fordon

På gång inom lok:

-2 nyrekryteringar på gång

– en ny lokingenjör

Gällande MB lok så kom lok 7 och 8 i dagarna till Blg, Lok 9 och 10 kommer i juli samt 11 &12 i oktober men 11 och 12 kommer stå still i Eskilstuna för tester.

ERMTS Botnia banan v45, Tde får en ny tidsplan. Norge är tänkt att börja 2022 och då gäller detta RE-loken

Man meddelar också att linjespänningen kommer att höjas till 18kv och detta innebär att Rc och Rd inte kan köras i befintligt skick pga eventuella strömspikar från återmatande fordon.

I övrigt så berättar Johan:

  • Euro dual lok problem, dom kan missa baliser.
  • Att AC i samtliga lok skall fungera till sommaren, ST påpekar att man inte får missa T44 och ha en lösning till dessa som inte har AC.
  • Återblick från vintern, se över avisningen i Boden samt parkering av Td loket i kiruna samt special avisning för Nre.
  • Man har även börjat tänka lite framåt kring vilka nya lok som kan vara önskvärda tex. diesel/hybrid/batteri/vätgaslok dock inget konkret ännu.

Vidare berättar man att vill att skador skall rapporteras in i FORD, tanken är att skadeblocket på sikt skall ersättas.

Vagn

Man har börjat arbete med säkerhetsfokus.

Arbetet med fotsteg och handtag är på tapeten och arbete pågår med detta.

Man jobbar också med kompositblocks konvertering samt grundorsaksanalys om varför ”grå-suggorna” spårar ur.

Man titta också på ny app för telefonen där man kan rapportera kundskador, detta är dock skjutet till efter sommaren.

Planering

Större frågor just nu som man jobbar med är:

-Göra planeringen robust med hänsyn till permitteringarna.

-Det kommersiella läget är något oklart , man har gjort en stram produktionsplan till sommaren. Inför perioden sept-Dec så väntar man lite för att hitta rätt kapacitet.

-T21 focus på skogstidsminimering, man har ansökt om något mer skogstid i T21 än vad man gjorde i T20 men försökt styra tiden till orter där man kan ha nytta av uppehållen.

-Gällande planering Norge så lyfter man över hela processen till Sverige.

Vidare drivs förändringsresan på driftcenter och att den inte skall driva någon övertalighet.

Tågpunktligheten för k-rapport ligger på ca 85%, och att man har många aktiviteter gällande punktlighet tex:

-TTT avgång från godsbangårdar

-Veckovisa möten med gruppchefer för att eliminera värstingtåg

Andra aktiviteter för punktlighet som man tittar på är en mobilapp för att ersätta handdatorn, utnyttja Rfid i större utsträckning.

Man ser också att man har en stor utmaning i att förstå varför man bokar om så många vagnar, samt att man har en otydlig orsaksrapportering.

För ST Kenth Bergqvist och Björn Hellqvist