Minnesanteckningar Resursplanering samverkan 190930

Lite info om T20:

2 årmans tjänst körs idag av GC a/s,  tanken är att det skall fortsätta även under T20.

Gällande raster för lokförare och bangårdspersonal så finns det problem för lokförare som utför bangårdsturer och men även bangårspersonal ”traktamenten” som följer med förare och växlar på annan ort. Frågan kommer att diskuteras vidare i forumet som skall startas för 8-6 på bangårdar.

ST tog återigen upp frågan hur vi skall hantera måltidsuppehåll, då ST vid tidigare möte tydligt redogjort vår syn på saken. Ännu ingen återkoppling från AG.
I dagsläget är det dock inget stort övergripande problem, men frågan kvarstår dock. AG har sin syn på hur detta skall hanteras, och vi vår.

Tid vid turstart, ST lyfte frågan om tid för att Taxi har en viss framkörningstid på olika orter (ofta ca 10 min i storstäder). ST tror att många medlemmar infinner sig tidigare än turen startar, bara för att kunna beställa taxi. ST ser också ett problem med dessa resor vid rusningstrafik, då tiden på resan kan variera mot de operativa förutsättningar som finns.

Organisation:
Chef resursplanering redogör för hur den nya organisationen inom Bemanningsplanering kommer att se ut:
-6 strategiska planerare
-9 bemanningsplanerare
-2 system specialister (oförändrat från idag)
-1 avtal (oförändrat från idag)

AG redogör vidare för hur man lagt upp arbetssättet för att öka kvalitet och effektivitet inom olika tidsfönster i planeringsprocessen.
Tanken är att man också skall jobba i någon form av team vid de olika driftområdena.

Arbettidsmodellen 8-6:
Arbetstidsmodellen 8-6 efterfrågas starkt på bangården, en arbetsgrupp kommer att diskutera och ta fram ett förslag på hur hanteringen av detta kan se ut.
Gruppen träffas i slutet av Okt.

Schemaläggning och frågor:
Arbetsgivaren vill diskutera möjligheten att ha olika strukturer för FP ”fridagsplaner” och scheman. Arbete skall starta upp när 8-6 på bangården är infört.

Tid för turlistegranskning:
Våra turlisteombud runt om i landet har olika förutsättningar för att granska materialet och hanteringen av avsteg kräver ju ytterligare en hel del tid. Man behöver tydliggöra roller och ansvar, diskussionen fortsätter på nästa samverkansmöte

Rapporter:
AG visar lite statistik på övertid, användning av arvodister och sjukfrånvaron. Alla statistik visar på nedåtgående trender jämfört med tidigare år i.

För ST Kent Berqvist och Björn Hellqvist