Punkter som hanterades under dagens centrala skyddskommitté 190917
Crisis Commander
ST lyfte upp problematiken om att faktainsamlare inte kan klicka bort sig efter en automatisk uppringning. Om det är dålig information vid införandet eller tekniska problem kan inte ST svara på men det behöver ses över. Telefonsamtalen går ut över hela landet och väcker faktainsamlare och kamratstödjare i onödan.
Frågan kommer nu att styras tillbaka till chef Driftcenter som är den instans som tagit beslut om införandet. Enligt uppgift finns det synergiärenden i frågan som dock inte besvarats ännu.

Otryggt att växla på industriområden/alt mörka gångvägar till överliggningar m.m.
Finns enligt aktivitetslistan ett förslag på att ta fram en applikation för telefonen med en larmknapp som förare och växlare skall kunna använda sig av. Skyddskommittén ser det svårt att införa ytterligare en app i en fråga som kanske larmcentralen äger? Men det beslutades att flytta frågan till den riskanalys i växling som pågår. Hot & våld borde rimligen ingå i det projektet.

Passåkning i varselkläder är inte OK
Personal har blivit nekade att åka med tåg/taxi på grund av skitiga kläder. Det måste finnas omklädningsrum i anslutning till det ställe där personal ska påbörja och avsluta sin växling. Att växla i enbart varselväst är inte tillåtet men ibland är det kontentan av att det saknas brister på omklädningsrum.

Uttrycket – Personlig säker vana
Ett uttryck som klingar illa då det är kopplat till säkra vanor. ST anser tillsammans med SEKO att en personlig säker vana inte skall existera. Det finns ett regelverk att följa som är samma för alla medarbetare. Det riskerar att bli godtyckliga bedömningar på samma typ av incident/attityd beroende på vilket gruppchef man har. En händelse bedöms olika ute i landet beroende på den geografiska placeringen. CSKK gjorde en överenskommelse om att denna termologi skall inte längre användas enligt direktör för produktion. Ledningen måste hitta andra vägar. ST gav förslaget att diskussion om medarbetares beteenden istället borde föras och dokumenteras i PUS-samtal.

Genomgång av protokoll från lokala skyddskommittéer
Fortfarande lite svårt att få in protokoll från de lokala driftområdena. CSKK vill kunna göra en analys kopplat till lokal verksamhet.
ST uppger samtalsklimatet är över lag gott men frågorna om förutsättningar inför upplägg är det som är den ömma punkten samt att kunskapen om arbetsmiljö är allmänt låg i organisationen.
Lokal gruppchef har alltför ofta inte befogenheter att förändra i uppläggen då dessa redan är fastställda eller att det inte finns tillräckligt med marginal för åtgärder.

SEKO upplyser om ett upplägg i norra delen av landet där man i ett år kämpat med att få rätt förutsättningar utifrån hur verkligheten ser ut (saknas 2,5 tim) men har ännu inte nått i land och nu kommer skyddet eventuellt att kopplas in vilket inte skulle vara nödvändigt om vi haft korrekta processer och ansvar för uppläggen klart fastställda.
AG svarar att om man har arbetsmiljöansvar lokalt så har man självklart mandat att tillse  uppläggen och personaldimensioneringen för dessa är rätt. Vid nya affärer så är det nu infört att produktion har det sista ordet. Kontentan blir:
Kan inte produktion kvalitetssäkra upplägget med korrekta resurser och förutsättningar så blir det ett nej från produktion lednings sida och då kan inte någon annan instans i bolaget tvinga igenom upplägget. Dock kan AG omfördela resurser för att ta den nya affären men den röda tråden är att rätt förutsättningar skall finnas för alla våra upplägg.

Skyddshuvor till Td-lok
Det bör finnas två huvor på varje TD/T44 då man ofta är två personer på en del upplägg. Detta ska inte vara något problem att fixa till enligt AG

Hantering av skyddstopp – Gäller för alla stationeringsorter
Om ett skyddsstopp är lagt på en ort av lokalt skyddsombud så får inte AG runda stoppet genom att istället planera ut arbetet på personal från andra stationeringsorter.

Provet för förarbevis som nyanställda gör på Transportstyrelsen är inte relevant i sitt innehåll
AG borde vara intresserade av att vår framtida personal klarar av provet för att erhålla förarbeviset från transportstyrelsen. AG instämmer och uppger att man kan genom att påverka myndigheten till att bli lite smartare och ha relevanta frågor i sina förarprov i framtiden få ett bättre underlag till prov.

Växlarkläder
Beklädnadsgruppen måste startas upp igen. Inga möten sedan november 2018.

Återkoppling SAP om anhöriga
Hur kommer gruppchefer åt anhörighetsregistret om SAP ligger nere utan att bryta mot GDPR?

Utrustning till kamratstödjarna
Önskan finns om att våra kamratstödjare skall vara lika utrustade över hela landet.
En standardväska kommer att tas fram. Personalorganisationerna tar gemensamt fram ett förslag som beslutas i CSKK. Sedan kommer beklädnadsgruppen att få ansvara för inköp och upphandling.

Borrning av blindkoppling
Vid riskanalysen av risker i växling 2008 uppmärksammades ett antal tillbud och olyckor där skador uppstått. I september 2019 återupptogs denna riskanalys med anledning av antalet olyckor inom bolaget.
ST upplyser om att det redan finns ett gammalt beslut om att borra hål i blindkopplingen för att undvika onödiga skador i framtiden om personal vid visst tillfälle är något ouppmärksam och riskerar få en luftslang i ansiktet. Frågan behöver återaktualiseras vilket AG tar till sig. Frågan lyfts till fordon.

Förutsättningar för taktiska och operativa funktioner vid störning – Driftcenter
Det finns resurser och det är synd att dessa inte utnyttjas fullt ut.

Publicering av synergiärende på anslagstavlor på bangårdar innan dessa är utredda/hanterade
Synergirapporter skrivs ut och förs på anslagstavlor lokalt på en del orter. ST anser inte att detta är ok då man riskerar att hänga ut och identifiera personal till händelsen i fråga.
Frågan återförs lokalt och central skyddskommitté anser inte att det är ett ok förfarande. Man ska inte skriva ut ärenden från synergi och anslå dessa, det finns en anledning till att alla medarbetare inte har behörighet att ta ut data.
Dock anser CSKK att man förstås skall kunna prata om olika händelser för att undvika att dessa inträffar igen men detta bör ju ske mer anonymt vid APT, möten i projekt och arbetsgrupper osv.

Företagshälsovård & sjukfrånvaro
AG har haft ett möte med företagshälsovården och punkterna nedan stod på agendan

  • Hantering av intyg nyanställda (undersökning)
  • Spårbundna läkarundersökningar inom 10 dagar från begäran hos företagshälsovård
  • Hantering av första dags intyg
  • Hur hantera medarbetare som inte får sin PU godkänd
  • Förbättrad överföring av personaluppgifter (inte kopplat till rätt gruppchef) mellan AG (lönekontoret) och företagshälsovårdenFysiska krav som en del av PU, är dessa tillräckliga? ST och SEKO anser att det finns ett regelverk som transportstyrelsen upprättat vilket torde vara tillräckligt. Det är företagshälsovårdens ansvar att fånga upp riskfall. Det är inte en fråga att diskutera mellan AG och företagshälsovården

ST kommenterar:
Hur kan AG och företagshälsovården istället jobba förbyggande med personer som befinner sig i riskzonen?

Arbetsolyckor & tillbud
Status personskador 2019
29st varav 13st kopplade till fall (4 från höjd)
Fallskador är dominerande och därav kanske vi bör ta en och göra en djupdykning i dessa ärenden. Bra statistik över tillbud och förhållande saknas tyvärr.

Hur separerar vi tillbud och allvarligt tillbud och hur kan vi synka dessa med kundernas värdering när något händer på infraägarens spår?

Ny arbetsmiljöpolicy
Tyvärr har denna tagits fram och ledningen har beslutat om den utan vare sig skyddskommitté eller personalorganisationernas medverkan. ST framförde synpunkter på bristen av förankring. AG medger bristerna och vi lade diskussonen åt sidan för att fokusera på sakfrågan istället.
Men ändå, denna policy måste oavsett brytas ned i ett antal olika åtgärder, punkter i hur vi kan uppfylla den.
ST påtalar att vi gärna ser att vi bryter ned den tillsammans i en undergrupp till cskk.

Planerade övergripande förändringar inom företaget
Finns inga stor planerade förändringar just nu men Ånge, Borlänge och Driftcenter går snart in i förändringsresan och vi får följa och se hur det arbetet fortlöper.

Upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön
Det kommer fyra utbildningstillfällen under hösten, två stycken i Hallsberg och två i Solna.
ST önskar en genomlysning om följande frågor i utbildningens innehåll

  • Vad som händer när en skyddskommitté inte är överens och informera om vad lagen säger?
  • Hur fyller man i en AML §6.6.
  • Kan t.ex. arbetsgivaren ta ett arbetsgivarbeslut i en skyddskommitté?

Mötesplanen
Nästa möte för CSKK är tisdagen den 10 december

Vid pennan för ST vid Green Cargo
Jerker Liljeberg