Allmän info
HR fortsätter sina rekryteringar inom bolaget, både i Syd, mitt och på huvudkontoret.

Tydligare lönekriterier
GC ser även att man måste öka jobbet med våra skola. Man ser även att man inom dom administrativa delarna måste skapa tydligare lönedelar, för att minska den spretighet man ser inom lönesättningen.

Introduktion av nyanställda
Green Cargo jobbar hårt med att skapa en ännu bättre introduktionsprocess för nyanställda.

Ekonomi
Det är fortsatt tufft läge i hela branschen men AG meddelar att förändringsresan fortsätter med full kraft.

Produktionsskolan i Borlänge
Gällande skolan i Borlänge så har man sett att denna är underbemannad. Rekrytering av 2 st sker inom kort.

Gruppledarrollen
Diskussionen kring Gruppledarrollen fortgår och frågan som dykt upp är om man behöver samma kompetens på dom olika orterna eller om det finns olika behov av detta?

Utbildning i förändringsresan
Förändringsresan handlar inte bara om att effektivisera utan mer om att vi skall använda våra resurser rätt och att förutsättningarna för detta måste skapas.
AG meddelar att en utbildning i förändringsresan för chefer kommer att hållas, detta för att skapa en djupare förståelse för arbetet.
ST ställer fråga om det finns möjlighet även för förtroendevalda att delta på denna utbildning. AG återkommer.

Produktion – personalläget
Vi fick här en genomgång av personalläget för våra driftområden. Vissa orter har det fortsatt tufft med tillgång av personal. Det positiva är AG nu räknar tillgången på ett mer realistiskt sätt genom att räkna bort tex instruktörer, då dessa ofta har andra uppdrag än att köra turer. Detta är något som ST efterlyst under många år och vi uppskattar att AG nu vill ändra på detta,

AG har svårt att rekrytera mer personal till bemanningspoolen från befintliga p.g.a. underskott av lokförare.
Vi diskuterar om möjligheten att använda växlingspersonal i poolen.

Produktion omorganisation
Gruppchefsområde Kil/Karlstad kommer att flyttas från Göteborg till Hallsbergs. Detta medför att ytterligare en gruppchef i Hallsberg rekryteras.

APT
Diskussion från tidigare fortsätter gällande hur man får folk till att medverka vid arbetsplatsträffar. 

ST påpekade att man borde schemalägga detta i ordinarie schema, detta med hänsyn till vad som står i vårt samverkansavtal.

Lagring av radiotrafik
Frågan har varit uppe tidigare. Grunden är att AG vill spara ljudupptagningarna från trafik över radion på våra bangårdar. Detta för att kunna använda vid utredningar av olyckor.
AG ser ett behov av att spara all radiokommunikation i  upp till 2 veckor, detta för att hinna plocka ut vid en eventuell olycka. Det är ca. 10-15 minuter kommunikation före olyckan som är föremål för att spara ned.
Det är endast ett begränsat antal personer från AG som kommer att ha tillgång till den sparade kommunikationen.

Tanken är att börja implementera detta med en info till personal, AG återkommer med ett förslag om hur denna kan se ut.

Fordon
Arbetsgivaren berättar att man gjort en plan gällande investeringar av lok och vagnar.

Planering
Volymerna fluktuerar lite i jämförelse med förra året pga. banarbete och olyckor.
Arbetsgivaren fortsätter att arbeta med effektiviteten av lok och personal.
När det kommer till vagn-effektiviteten så har man jobbat mycket med fyllnadsgrad inom triangeln.
Kvalitetsavgifterna går åt rätt håll och antalet inställda tåg minskar vilket är positivt. 
AG berättar vidare att inom förändringsresan har identifierat ca 50 st. potentiella justeringar i norra Sverige gällande skogstiden.

För ST Kenth Bergqvist och Björn Hellqvist