Minnesanteckningar

T19
-Vi kommer att ha möten med arbetsgivaren angående turer/avsteg månadsvis. Anledningen till detta är att kunna städa lite i materialet innan turerna skickas till turlisteombuden för påseende.
-Frågan gällande rast och måltiduppehåll frågan kommer att diskuteras mer på nästa möte där AG förbereder mer tid i mötet för punkten.
Organistation
Efter föregående möte har Johan haft ett analysmöte på resurplanering med personalen och det har framtagits en lista på punkter på brister och förbättringsförslag.
Här följer några exempel på dessa:
-Hög ljudnivå
-Hitta gemensamma arbetssätt (för att hjälpa varandra)
– Arbetsfördelning/belastning mellan grupperna
-En ansvarig för ”polarna”
– En person som tar hand om övertidslapparna
-Att Johan och Stefan går igenom vilka mål man har och vad man förväntar sig
-Information ang raster och arbetstid inom enheten
-införa faddrar för anställda
-Låna personal från DO
-Hr stöd för resursplanering
Påpekand gjordes om att man måste hantera detta i skyddskommite samverkan och med dom lokal skyddsombuden.
Övrigt
Gällande 8-6 så jobbar man nu med Nässjö och Boden. Man ser att man helst bör vänta med övriga tills efter årskiftet.
I Boden har det dykt upp problem med placeringen av de lediga helger som ligger i FP-planen, där många som har samma lediga helger har sökt 8-6 modellen, men arbetet fortsätter.

Rapporter (Ulf W)
Ulf redovisar lite siffror på hur det ser ut på DO
Antal årsman på både bang/lok är:
Mitt ca 540 st
Syd ca380st
Nord ca280
Gällande arvodister så har man under mars månad andvänt ca
28 st i mitt, varav förare 21 st
21 st i syd, varav förare 17 st
16 st i nord, varav förare 17 st
Sjukfrånvaron i landet för alla personalgrupper är ca 5%.
Övertiden för mars månad är ca 11000 timmar varav försenenigövertiden står för ca 2500 timmar.
Poolen
Intet
Återkoppling övriga frågor
Avstämning fv/fp- ingen samanställning gjord på vilka områden som gjort detta
Oderläsningstid- AG kommer att titta på vad som är tänkt att ingå och vilka krav vi har så att vi senare kan gå vidare för att kolla om vi har en rättvis tid.
Obetalda raster på bortastation för BG personal diskuterades och vi kom fram till att frågan måste ses över. Gäller även andra delar i vårt avtal som är olika mellan förare och banggård.

För ST Kent Bergqvist och Björn Hellqvist