T19
Uppställning av lok med under rast diskuterades, skall tydligen inte finnas några hinder ur el restriktions synpunkt, från att lämna med spänning på. Detta har man kollat med säkerhetsavdelningen. Återkoppling på Ags syn på hantering av måltidsuppehåll där har vi lite arbete kvar innan vi kan återkomma.
Organisation
Johan redovisar hur många medarbetare man är och skall vara inom resursplanering.
Det upplevs som arbetsbördan är väldigt hög på befintlig personal, och någon form av undersökning på hur den organisatoriska arbetsmiljön är, efterfrågas och då gärna från någon utomstående.
Hantering 19-05
AG har väckt frågan då det är 2 st orter i landet som fortfarande har skarp gräns (Nässjö,Boden/Luleå).
AG har för avsikt att säga upp dessa lokala avtal med anledning av att det dels skapar vakanser samt att det tillkommit nya affärer. Ag vill att man skall kunna gå över 1 gång efter 19:00 och 1 ggr före 05:00. Vi vill att man sköter förhandlingen lokalt på dessa ställen, och påpekar även att man kanske bör se hur det slår om man inför 8-6 modellen.
Övrigt
Statistik från arbetstidsmodellen 8-6 gicks igenom för de scheman som nu ligger utrullade (3st). Jämförde utfall på både de som går på vanligt schema samt de som går i modellen.
Inga konstigheter hittades som väckte några frågor.
AG önskar därför att utöka med 1 ort (Boden/Luleå). Man ser att modellen är efterfrågad som hjälper till vid rekrytering.
Man kommer att diskutera lokalt hur många som kan komma att få möjlighet att gå i modellen. Här flaggar vi lite för hanteringen av semester samt fp/fv dagar då man inte kör från årsskiftet. AG kollar upp detta.
En fråga från föregående protokoll var hur många orter som gjort den kompletterande fv/fp plan- AG har ännu inte kollat upp detta.
Ulf W kommer att skicka ut rapportpaket på sjukskriving, övertid osv efter den 6/3 då får man nämligen med en månad till.

För ST Kent Bergqvist och Björn Hellqvist