PLP SVG 2018-11-06

 1. T19
 • Rastlokaler

ST tar upp frågan om var vi ska skall ta vägen då vi har ett uppehåll på de orter där GC inte har några lokaler. ST menar att vi skall ha någonstans att ta vägen då vi har uppehåll för att t.ex kunna besöka toalett samt värma mat.

Frågan om rast och måltidsuppehåll diskuterades återigen, där vi lätt kan konstatera att vi har olika syn på vad som gäller. ST skall återkomma med de ställen där man inte fått tillgång till lokal/rum där så är begärt, eller ett nekande svar. Man kan se att det är en viktig punkt som kommer att diskuteras fortsättningsvis inför T19.

 • Turer riktad tjänst

Frågan om s.k  skuggturer diskuterades och hur dessa skall hanteras, samt hur överenskommelsen bör se ut mellen AG och arbetstagaren som går på riktade turer. AG återkommer i frågan.

 1. Organisation

Man söker ett antal nya medarbetare på grund av uppsägningar.

 1. Övrigt
  1. Uppföljning 8-6

Borlänge, Hallsberg och Kil är testorter. Men Kil kan vara lite frågetecken då man måste göra en avstämning på hur stort intresset fortfarande är. Man kan gå igång med testen från årsskiftet 2019-01-01. Behövet för att kunna köra är minst 2 st personer och upp till ca 40-45%.

  1. Hantering radiolokstillägg

AG avser att gå vidare med tolkningen då man anser att vissa turer ej genererar radiolokstillägg. De turer som man ej hanterar lådan för radiolok. Detta kommer att ske tidigast vid årsskiftet.

  1. Förändringar SÖM

AG kommer att dra fram nya förslag till att söka i söm. Ett antal tester kommer att genomföras men orten är inte bestämd ännu. Dessa tester genomförs av en utvald grupp som kommer att prova i en testmiljö.

Tanken är att det inte skall vara lika lätt att ”gå bort sig ” i sina sökningar.

  1. Poolen

Intet för dagen men bjuder in chefen för poolen till nästa möte.

  1. Diverse rapporter

Intet för dagen, när det kommer kommer Ulf att skicka ut det

  1. Inför den 15/11

Agenda kommer senare och återkoppling på de punkter som är inskickade.

  1. B dag

ST tog upp frågan med att skicka ut ombeordning på mail. Svar från AG att detta är ej acceptabelt och AG kommer att ta det med taktiker och operativa

Björn och Kenth