Minnesanteckningar från resursplanering svg 160601

Avtegshanteringen
Vi diskuterade kring ändringstryck och hur dom skall återkopplas. Samt att ST frågar om Den som skickar ut dessa har mandat att besluta om avsteg från företagets sida, AG meddelar att dom har detta mandat på den posten.

Rapporter från arbetsgrupper schemaläggning

Ulf redogjorde arbetsgruppernas resultat
– vissa begränsningar med 19-05 (alla)
– begränsningar i antal tätskift ( bangård)
– vissa kopplingar av turer (block) på helger ( bangård)
– begränsning av arbetstid rullande 7 till 50 Tim och 55 Tim på någon bangård ( alla)

Inhyrning
Ok för Malmö att hyra in 3 st

Tyvärr hann vi inte komma längre i agendan på grund av att det var många och långa diskussioner , så mötet avslutades pga tidsbrist.

För ST Kent Bergqvist och Björn Hellqvist