Minnesanteckningar PLR SVG 150323

-Uppstart T!6 arbete

AG presenterade ett förslag till hur arbetet med T16 kunde göras i år.
Förslaget innebär att vi startar i ett mycket tidigare skede, med att komma överens om dom övergripande förutsättningar som gäller för hanteringen av typveckan.
Några av dom förutsättningarna som kom upp under mötet var:

– Hanteringen av raster och måltidsuppehåll
– Vart vi har uppehåll (att förusättningar skall finnas)
– Korta turer
– Obetalda uppehåll på hemstation
– 11-tim vila för stationär personal
– dygnsvila 2 ggr per kalenderdygn (alltså kopplingar av turer)
– 19-05 regeln
– hanteringen av delad tjänst bg/lokf
– startplats på turer när man har bg resp lokf tjänst
– ev begränsning av tidiga turer

Här kommer vi ju givetvis att fylla om det kommer in fler synpunkter på vad som bör vara med. Så inkom med synpunkter till era lokala ombud snarast.

Vi Kommer också in i ett tidare skede när det gäller att få ut turlistor, men där ska vi inte initialt titta så mycket på själva turerna utan AG kommer att delge vad dom vill ha återkoppling på.

Mängden tjänst ser ut att ligga som i T15.
Man tittar också på möjligheten att köra längre tåg till och från Mgb.

Inhyrning av personal

AG ser ett behov av att hyra in lokförare från Protrain för att klara sommaren. Orterna som är aktuella är i första hand Göteborg,Varberg,Hallsberg och Nässjö.
Dessa förare kommer att gå enligt det poolavtal som finns inom GC.
ST anser att man i första hand borde tillfråga dom förare som sagts upp ute i landet innan man hyr in personal uteifrån.
Enkät samplanering

Förslag till frågor som inkommit kommer att sammanställas och skickas ut till PO innan nästa möte.

Övriga frågor

19-05 regeln diskuterades och AG visade en test man hade gjort om man slog av resp hade på regeln för hela landet.
Testet visade att man fick ca 300 fler turer i vakansen om man använde sig av regeln till 100%.

I dagsläget finns det olika lokala avtal på hur regeln skall appliceras.
Det AG är ute efter är en lika hantering i hela landet och utgångspunkten är att man använder systemet för att straffa utläggning av turer efter 19 och före 05.

ST menade att man kan titta på eventuella justeringar av fp-planer se hur detta påverkar utfallet av vakanser.
AG tar fram underlag från några orter för att se hur många turer som gränsar mot lördag och om man kan justera detta med hjälp av Fp-plan.

FV-dagar

AG har ånnu inte samma syn som ST när det gäller hanteringen av FV dagar. Man presenterade siffror på hur dagarna distribuerades och det såg ut så här:

-50% kompenseras aktuell dag
-40% vid annan dag
-10% till dagkonto

För ST
Kent Bergqvist och Björn Hellqvist