Yrkande inför avtalsrörelse 2012 till Almega från ST avdelningen vid Green Cargo

  • Fastställa nattidsbegreppet. En renodling/fastställande av nattidsbegreppet till 22-06 skall ske.

  • Om man kör enstaka turer där man slutar och börjar på station som inte är hem station skall resan dit och hem vara egentlig arbetstid.

  • Ett-årigt avtal
    Avtalsperioden skall vara kort.

  • Vad gäller FP-dag så skall bör omfatta  ändras till SKALL OMFATTA  tiden mellan 18:00-06:00.

  • ”Loss of license” måste bli en försäkring om den ska ge trygghet. Vackra ord har ringa värde i ett avtal.

  • Nolldag samt F-dag skall ej vara semesterkonsumerande.

  • Semestervecka omfattar M-S. I fall då arbetstagaren ej önskar semesterkonsumtion i veckoslutet skall detta anges i samband med semestervalet.

  • Blankdagar i hög omfattning. Arbetstagare löper allt större risk att hamna i en ”superskubb” då arbetsgivaren allt oftare lägger ut blankdagar i schemat. Regel skall skapas där man fasställer, övre gräns på max antal blankdagar under en schemaperiodperiod samt övre gräns över hur många blankdagar i följd som får förekomma utan personlig överenskommelse.

 Med reservation för ändringar och kompletteringar

//Avdelningsstyrelsen ST vid Green Cargo